ინგლისური, ფრანგული და რუსული – გზამკვლევები მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმისთვის კლასების მიხედვით

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტმა მოამზადა გზამკვლევები საგნების მიხედვით მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესახებ.

როგორც ავტორები განმარტავენ, გზამკვლევი განკუთვნილია სასკოლო საზოგადოების წევრებისთვის. ის დახმარებას გაუწევს ინგლისური ენის მასწავლებლებს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების მიხედვით სასწავლო პროცესის დაგეგმვასა და წარმართვაში.

დაწყებით საფეხურზე აქცენტი კეთდება ოთხ ძირითად საკითხზე:

  • რა მიზნით ვასწავლით პირველ უცხოურ ენას, ინგლისურს (სწავლა-სწავლების მიზნები)?
  • რა რესურსებზე დაყრდნობით ვასწავლით (საკითხები, სასწავლო რესურსები)?
  • სწავლების რა მეთოდებსა და სტრატეგიებს ვიყენებთ (როგორ ვასწავლით)?
  • როგორ ვაფასებთ მოსწავლის მიღწევებს (შეფასება)?

ინგლისური

პირველი უცხოური ენა (ინგლისური ენა) დაწყებით საფეხურზე

პირველი უცხოური ენა (ინგლისური ენა) საბაზო საფეხურზე

ფრანგული

მეორე უცხოური ენა (ფრანგული ენა) საბაზო საფეხურზე

რუსული

მეორე უცხოური ენა (რუსული ენა) საბაზო საფეხურზე

ასევე იხილეთ:

ქართული ენა და ლიტერატურა – გზამკვლევი მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმისთვის კლასების მიხედვით

Комментарии в Facebook

NewsTbilisi

Информационное агентство NewsTbilisi было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте.