სუსი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციას ლიცენზიის გარეშე იყიდის – კანონპროექტი

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და მისი მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები შესაძლოა გათავლისუფლდნენ ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვებისგან, რაც სამხედრო ან ორმაგი დანიშნულების პროდუქციით ვაჭრობისთვისაა საჭირო.

აღნიშნულს ითვალისწინებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირიებული კანონპროექტი.

როგორც განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და მისი მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები ახორციელებენ სპეციალური დანიშნულების მქონე აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებების შეძენას, რომლებიც მათი სპეციფიკაციიდან და ტექნიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე ხვდებიან სამხედრო ან ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კატეგორიაში და, შესაბამისად, მათი იმპორტი ან ექსპორტი საჭიროებს სათანადო ნებართვების მიღებას, რაც თავის მხრივ უკავშირდება ადმინისტრაციულ/ფორმალური პროცედურების გავლას და იწვევს პროდუქციის იმპორტის ან ექსპორტის პროცესის შეფერხებას.

კანონპროექტის ავტორების განმარტებით, კანონპროექტის ამოქმედების შემთხვევაში სუს-ისა და მისი მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის მნიშვნელოვანწილად გამარტივდება და მოქნილი გახდება აღნიშნული მათთვის სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის იმპორტისა და ექსპორტის განხორციელება.

მოქმედი კანონით ლიცენზიისა და ნებართვის გამცემი ორგანოები დგინდება კანონით ან საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით. ამ კანონით დადგენილ საქმიანობასა და ქმედებაზე ლიცენზიასა და ნებართვას, როგორც წესი, გასცემენ სახელმწიფოს ცენტრალური სამთავრობო დაწესებულებები.

ამ დრომდე ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება ისეთ საქმიანობაზე ან ქმედებაზე, თუ მას ახორციელებს „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სამინისტრო ან მის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, აგრეთვე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო და ა.შ.

Комментарии в Facebook

NewsTbilisi

Информационное агентство NewsTbilisi было создано в 2015 году для объективного освещения политических и социально-экономических процессов на Евразийском континенте.